Hoạt động đánh giá giảng viên tại các trường đại học khối kinh tế ở Hà Nội- Thực trạng và một số gợi ý điều chỉnh

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 126-132
Tóm tắt: Dựa trên phương pháp tiếp cận định tính trong nghiên cứu xã hội học, bài viết góp phần tìm hiểu thực trạng hoạt động đánh giá giảng viên trên các góc độ giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội hiện nay. Trên cơ sở đó, kết hợp với những phân tích của các nghiên cứu liên quan đến đánh giá giảng viên và ý kiến của các đối tượng tham gia phỏng vấn, tác giả đưa ra một số gợi ý nhằm điều chỉnh hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá giảng viên tại các trường đại học khối kinh tế.
Từ khóa: Tiêu chí đánh giá, đánh giá hoạt động, giảng viên, giảng dạy, nghiên cứu, đại học khối kinh tế
Tra cứu bài báo