Khu công nghệ cao và đổi mới mô hình tăng trưởng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 85-91
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các khu công nghệ cao là thành phần quan trọng trong chiến lược đổi mới mô hình tăng trưởng ở các nước. Các khu công nghệ cao tác động đến mô hình tăng trưởng thông qua thúc đẩy phát triển các sản phẩm mới và ngành công nghiệp mới; tạo lập, thu hút doanh nghiệp và việc làm mới; hình thành các chuỗi ngành công nghiệp và hệ thống sáng tạo khu vực. Trong thời gian tới các khu công nghệ cao cần được đặt ở vị trí quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng; mô hình các khu công nghệ cao cần được hoàn thiện theo hướng tăng cường tương tác giữa các chủ thể chính; tiến độ và chu kỳ đầu tư các khu công nghệ cao quốc gia cần được tăng tốc và rút ngắn.
Từ khóa: Khu công nghệ cao, mô hình tăng trưởng, đổi mới sáng tạo.
Tra cứu bài báo