Lý do các công ty tái cấu trúc và tác động của tái cấu trúc lên cơ cấu nhân sự của công ty

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 19-25
Tóm tắt: Bài viết này trình bày các lý do các công ty Việt Nam tiến hành tái cấu trúc và tác động của tái cấu trúc lên cơ cấu nhân sự và sự phân quyền trong ra quyết định. Về lý do bên ngoài gồm: cạnh tranh của thị trường, chính sách của chính phủ, do khủng hoảng, do mua bán sáp nhập; lý do bên trong gồm: Doanh nghiệp muốn làm ăn hiệu quả và cạnh tranh tốt hơn, chuyển đổi mô hình, thay đổi chiến lược kinh doanh, làm ăn không hiệu quả, thay đổi lãnh đạo. Tác động của tái cấu trúc lên cơ cấu nhân sự gồm: tăng nhân sự ở bộ phận kinh doanh và giảm nhân sự ở bộ phận hành chính. Ngoài ra sau khi tái cấu trúc, các công ty có xu hướng tập trung quyền lực lên phía công ty mẹ để tăng cường việc kiểm soát.
Từ khóa: Tái cấu trúc, quản trị nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, Việt Nam.
Tra cứu bài báo