Nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp cơ điện tử Hà Nội

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 99-108
Tóm tắt: Bài viết phân tích mối quan hệ của các nhân tố chính ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cơ điện tử Hà Nội bao gồm nhân sự, mối quan hệ liên kết, các phương tiện hỗ trợ và khung thể chế. Các yếu tố này tác động lớn nhất đến đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình, tiếp theo là đổi mới sáng tạo quản lý và cuối cùng là đổi mới sáng tạo marketing. Các khía cạnh giải pháp cơ bản được đề xuất tập trung vào quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường mối quan hệ liên kết và thúc đẩy nghiên cứu- ứng dụng; Tăng cường đầu tư tài chính, cơ sở vật chất; Hoàn thiện khung thể chế khuyến khích đổi mới sáng tạo cho ngành cơ điện tử.
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, năng lực đổi mới sáng tạo
Tra cứu bài báo