Tác động của yếu tố môi trường đến hoạt động đổi mới- sáng tạo trong các tổ chức tại Việt Nam

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 35-42
Tóm tắt: Sử dụng phương pháp tình huống, bài viết tập trung phân tích tác động của yếu tố môi trường đến hoạt động đổi mới-sáng tạo trong các tổ chức tại Việt Nam. Hai tổ chức được chọn để nghiên cứu thuộc hai ngành nghề khác nhau đã cho thấy tác động rõ nét của sự thay đổi trong môi trường vĩ mô, nhu cầu khách hàng và yếu tố cạnh tranh lên hoạt động đổi mới-sáng tạo. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy quan điểm và sự ủng hộ của lãnh đạo là vô cùng quan trọng, là điều kiện tiên quyết để hoạt động đổi mới-sáng tạo có thể diễn ra trong tổ chức.
Từ khóa: Đổi mới-sáng tạo, môi trường hoạt động, lãnh đạo
Tra cứu bài báo