Tài chính hành vi: Nghiên cứu và phân tích những thiên lệch tâm lý của nhà đầu tư cá nhân

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 67-75
Tóm tắt: Bài viết này giới thiệu tổng quan về lý thuyết tài chính hành vi và vận dụng lý thuyết này để phân tích các thiên lệch tâm lý của nhà đầu tư cá nhân giao dịch chứng khoán, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác động của các thiên lệch không có lợi cho các nhà đầu tư cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam là chưa hiệu quả và có điều kiện để áp dụng lý thuyết Tài chính hành vi. Việc ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân chịu ảnh hưởng từ nhiều hiện tượng tâm lý thiên lệch của lý thuyết tài chính hành vi như bám chắc tín niệm, hành vi bầy đàn, tính toán trí óc và tự tin thái quá. Mô hình đánh giá hiệu quả đầu tư chứng khoán ngắn hạn cho thấy các hiện tượng tâm lý thiên lệch có ảnh hưởng đến kết quả đầu tư.
Từ khóa: Hành vi bày đàn, quản lý danh mục đầu tư, tài chính hành vi, tâm lý thiên lệch, thị trường hiệu quả
Tra cứu bài báo