Thực trạng hoạt động đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 118-125
Tóm tắt: Bài báo tập trung đánh giá thực trạng hoạt động đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp chế tạo/chế biến và lắp ráp trong các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội. Kết quả khảo sát 200 doanh nghiệp của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho thấy hoạt động đổi mới công nghệ đã được triển khai ở phần lớn các doanh nghiệp. Tuy nhiên mức độ đổi mới và tỷ lệ doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) còn thấp; số lượng, trình độ nguồn nhân lực và mức độ hợp tác nghiên cứu với các cơ sở nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do những khó khăn về vốn đầu tư, đổi mới quy trình, đổi mới sản phẩm, nguồn nhân lực... Để thúc đẩy đổi mới hoạt động công nghệ trong các doanh nghiệp lắp ráp và chế tạo/chế biến, bài báo đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn trên.
Từ khóa: Hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đổi mới quy trình, đổi mới sản phẩm
Tra cứu bài báo