Ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2010- 2014 bằng thủ tục Heckman hai bước

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 58-66
Tóm tắt: Hàm thu nhập của Mincer (1974) được sử dụng rất rộng rãi trong các nghiên cứu về tiền công - tiền lương trên thế giới. Heckman (1979) đã chỉ ra việc hồi quy OLS nếu chỉ tiến hành với số liệu trên những người lao động có việc làm, được trả lương theo việc làm có thể gây ra tính chệch và không vững cho các ước lượng thu được. Một trong các kỹ thuật ước lượng mô hình để khắc phục tính chệch do chọn mẫu có thể gặp trong trường hợp này là sử dụng thủ tục Heckman hai bước. Bài viết này sử dụng thủ tục Heckman 2 bước để ước lượng hàm thu nhập của Mincer với số liệu từ Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2010, 2012 và 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự giảm xuống trong suất sinh lợi của giáo dục ở Việt Nam những năm vừa qua. Bài viết chỉ ra một số nguyên nhân gây ra hiện tượng này và thảo luận về một vài hạn chế khi ước lượng hàm thu nhập của Mincer trong điều kiện số liệu của Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Hàm thu nhập Mincer, thủ tục Heckman 2 bước, suất sinh lợi của giáo dục.
Tra cứu bài báo