Bàn về kế toán tài sản sinh học

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 37-41
Tóm tắt: Là một quốc gia có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với 80% dân số làm trong nông nghiệp và sống ở khu vực nông thôn, Việt Nam luôn coi phát triển kinh tế nông nghiệp là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Vì thế các tư liệu sản xuất, đối tượng sản xuất của ngành nông nghiệp cũng là một vấn đề cần được kế toán chặt chẽ. Mặc dù Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế đã ban hành chuẩn mực kế toán số 41-Nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2003 nhưng đến nay Việt Nam vẫn chưa có những quy định cụ thể về vấn đề này. Bài báo này giới thiệu những hướng dẫn của quốc tế về kế toán tài sản sinh học, thực trạng kế toán tài sản sinh học ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện kế toán tài sản sinh học ở Việt Nam.
Từ khóa: Tài sản sinh học, kế toán tài sản sinh học, nông nghiệp
Tra cứu bài báo