Báo cáo tài chính hợp nhất, áp dụng trong mô hình công ty mẹ con ở Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 15-19
Tóm tắt: Mô hình Công ty mẹ con hay Tập đoàn kinh tế là xu thế phát triển tất yếu trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) của các Tập đoàn kinh tế, là bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của Tập đoàn, là nguồn dữ liệu phân tích và cơ sở để ra quyết định của các nhà quản lý, các cổ đông cũng như các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, trong thực tế các Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng và trở ngại trong việc lập BCTCHN, đòi hỏi vừa phải đáp ứng được các yêu cầu của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, vừa phải phù hợp với các thông lệ quốc tế. Bài viết nhằm hệ thống những nội dung cơ bản của một BCTCHN, những khó khăn, bất cập khi áp dụng lập BCTCHN trong mô hình công ty mẹ con ở Việt Nam và những khuyến nghị.
Từ khóa: Báo cáo tài chính hợp nhất; Tập đoàn kinh tế; Thực trạng lập Báo cáo tài chính hợp nhất
Tra cứu bài báo