Các yếu tố ảnh hưởng tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 49-60
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi (TSSL) cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy quy mô và TK đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích TSSL và có tương quan nghịch với TSSL. Trong khi đó BE/ME chỉ có ý nghĩa giải thích TSSL khi xem xét trong sự biến đổi của các đối tượng nghiên cứu và có tương quan cùng chiều với TSSL. Khi xem xét trong sự biến đổi theo thời gian, hiệu ứng momentum yếu và chỉ có tác động trong thời gian ngắn. Cuối cùng, beta công ty hoàn toàn không có ý nghĩa trong việc giải thích TSSL cổ phiếu.
Từ khóa: Tỷ suất sinh lợi, quy mô, thanh khoản, beta
Tra cứu bài báo