Giá trị thị trường, giá trị sổ sách và suất sinh lợi cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 61-71
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mối quan hệ giữa tỷ số giá trị thị trường, tỷ số giá trị sổ sách và suất sinh lợi cổ phiếu. Mẫu nghiên cứu bao gồm 78 công ty đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) giai đoạn 2006-2012. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng và mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất thông thường (OLS) với mô hình ảnh hưởng cố định (Fixed Effect Model).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ suất cổ tức; tỷ số thư giá trên thị giá; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu; tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu có mối quan hệ cùng chiều với suất sinh lợi cổ phiếu. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho kết quả là hệ số giá trên thu nhập, qui mô công ty tương quan nghịch với suất sinh lợi cổ phiếu. Bên cạnh đó, nghiên cứu chưa tìm được mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời trên doanh thu và suất sinh lợi cổ phiếu trong giai đoạn 2006-2012.
Từ khóa: Tỷ số giá trị thị trường; Tỷ số giá trị sổ sách; Suất sinh lợi cổ phiếu
Tra cứu bài báo