Sự tiệm cận của hệ thống chuẩn mực kế toán và chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VAS& VFRS) với hệ thống chuẩn mực kế toán và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IA&IFRS)

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 3-7
Tóm tắt: Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, các điều kiện kinh tế thế giới có những chuyển biến nhanh chóng. Để phù hợp với điều kiện mới của thế giới, IAS & IFRS đã có những sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin tài chính hữu ích, tin cậy, phù hợp cho các đối tượng sử dụng thông tin do kế toán cung cấp. Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, chịu tác động khá lớn của quy luật thị trường và những ảnh hưởng của môi trường bên ngoài tới sự phát triển của mình. VAS & VFRS được xây dựng trên cơ sở tiếp thu, vận dụng có chọn lọc IAS & IFRS cần có những điều chỉnh phù hợp với những thay đổi của IAS & IFRS. Bài viết đề cập tới những dự định sẽ được xây dựng, bổ sung,sửa đổi của VAS & VFRS hiện nay.
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS); chuẩn mực báo cáo tài chínhViệt Nam(VFRS); chuẩn mực kế toán quốc tế(IAS), chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
Tra cứu bài báo