Trình bày và sử dụng thông tin về báo cáo bộ phận theo VAS 28 tại các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 42-48
Tóm tắt: Ra đời từ năm 2005, nhưng việc áp dụng VAS 28 trong thực tiễn còn có nhiều điểm bất cập. Thông tin về các bộ phận nếu được cung cấp một cách hợp lí sẽ hữu ích đối với nhiều đối tượng sử dụng báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết này bao gồm ba nội dung cơ bản: (1) Qui định trình bày thông tin về các bộ phận theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, (2) Thực tế trình bày thông tin về các bộ phận tại các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam – so sánh với một số nước trên thế giới và (3) Ý nghĩa sử dụng thông tin về các bộ phận cho các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính.
Từ khóa: VAS 28, báo cáo bộ phận, báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính
Tra cứu bài báo