Vận dụng phương pháp xác định chi phí dựa trên hoạt động (ABC) tại các công ty sản xuất xi măng Việt Nam trong điều kiện tái cấu trúc doanh nghiệp sau khủng hoảng kinh tế

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 8-14
Tóm tắt: Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới. Vì vậy, khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới vừa qua đã có những ảnh hưởng nhất định đối với kinh tế Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2013, đã có trên 28.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường khó khăn và cạnh tranh khốc liệt hiện nay, đặc biệt trong điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam đang phải tiến hành tái cấu trúc sau khủng hoảng kinh tế tài chính thì mỗi doanh nghiệp phải xây dựng được hệ thống các công cụ quản lý phục vụ việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác, linh hoạt trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong đó, hệ thống kế toán quản trị, với các phương pháp xác định chi phí, cung cấp cho nhà quản trị các thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình. Phương pháp xác định chi phí dựa trên hoạt động (ABC) được sử dụng phổ biến ở các nước có nền kinh tế phát triển dùng để xác định chính xác giá thành sản phẩm, dịch vụ giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác. Hiện nay, ngành sản xuất xi măng Việt Nam cũng đang phải thực hiện tái cấu trúc sau khủng hoảng kinh tế tài chính và áp lực cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc xác định chi phí sản phẩm. Bài viết nghiên cứu những lý thuyết cơ bản của phương pháp ABC và quá trình vận dụng phương pháp này vào các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam.
Từ khóa: ABC, chi phí, phương pháp, xác định, xi măng
Tra cứu bài báo