Ảnh hưởng của hoàn cảnh sống hộ gia đình đến khả năng xuất cư ở Việt Nam

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 49-56
Tóm tắt: Theo các lý thuyết di cư hiện đại, quyết định di cư chịu tác động từ những yếu tố ở 3 cấp độ khác nhau. Các yếu tố tầm vi mô liên quan đến đặc trưng của cá nhân người di cư; các yếu tố tầm trung mô liên quan đến hoàn cảnh hộ gia đình, cộng đồng nơi xuất cư; các yếu tố tầm vĩ mô liên quan đến thể chế, chính sách, sự phát triển kinh tế - xã hội của các vùng… Dựa trên bộ số liệu VHLSS năm 2014 và mô hình hồi quy logistics nhị thức, bài viết này phân tích những yếu tố về hoàn cảnh sống của hộ gia đình như tuổi của chủ hộ, bằng cấp của chủ hộ, chi tiêu bình quân đầu người trong hộ, tỷ số phụ thuộc, tỷ lệ lao động có trình độ đại học trong hộ, loại nhà ở, nguồn nước dùng cho ăn uống, loại hố xí của hộ, vùng cư trú của hộ, ảnh hưởng đến khả năng xuất cư của ít nhất một thành viên trong hộ gia đình.
Từ khóa: Khả năng xuất cư; hoàn cảnh sống hộ gia đình; VHLSS
Tra cứu bài báo