Bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở Việt Nam

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 38-48
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng hai bộ dữ liệu là Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam và dữ liệu Điều tra tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của Bộ Y tế để mô tả xu hướng tham gia, sử dụng các dịch vụ y tế và chi phí cho các dịch vụ đó của người cao tuổi (NCT). Kết quả cho thấy, tỷ lệ tham gia BHYT của NCT tăng lên rõ rệt. Phân tích về dịch vụ khám chữa bệnh cho thấy, NCT thường xuyên sử dụng các cơ sở y tế ở tuyến dưới (đặc biệt là tuyến xã và tương đương) hơn các tuyến khác. Tuy nhiên, xét về chi phí thì hầu hết lại phát sinh ở tuyến trên, đặc biệt là tuyến tỉnh và trung ương. Kết quả cũng cho thấy BHYT thanh toán khoảng 85% tổng chi phí khám chữa bệnh. Bài viết cũng khuyến nghị một số chính sách, trong đó tập trung vào cải thiện hiệu quả cung cấp dịch vụ y tế cấp cơ sở cũng như nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT.
Từ khóa: Bảo hiểm y tế; già hoá dân số; người cao tuổi; Việt Nam.
Tra cứu bài báo