Cấu trúc phụ thuộc giữa chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam và tỷ giá VND/USD: Tiếp cận bằng phương pháp Copula

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 91-99
Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa chuỗi lợi suất thị trường chứng khoán Việt Nam và lợi suất tỷ giá VND/USD, sử dụng hàm copula Student-t. Bài báo ước lượng copula Student-t với dữ liệu ngày trong giai đoạn từ 02/01/2007 đến 15/10/2015, là giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các kết quả cho thấy có cấu trúc phụ thuộc đuôi đối xứng giữa lợi suất thị trường chứng khoán và lợi suất tỷ giá, tức là mức độ phụ thuộc đuôi trên và đuôi dưới bằng nhau. Kết quả thực nghiệm này giúp làm giàu thông tin về nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam.
Từ khóa: Cấu trúc phụ thuộc; chứng khoán; Copula; tỷ giá
Tra cứu bài báo