Khủng hoảng kinh tế thế giới và sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 118-126
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2009 - 2013. Kết quả hồi quy số liệu mảng cho thấy khủng hoảng kinh tế có tác động tiêu cực đến sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó năm 2009 là bị ảnh hưởng nặng nhất và đã hồi phục vào năm 2013. Mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố như: quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất hay trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp siêu nhỏ chịu tác động ít nhất còn doanh nghiệp nhỏ chịu tác động nhiều nhất. Nghiên cứu cũng cho thấy doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau thì có tác động khác nhau đến lợi nhuận, trong đó doanh nghiệp thuộc ngành chế biến lương thực và thực phẩm có khả năng phục hồi cao nhất.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; khủng hoảng kinh tế thế giới; phục hồi
Tra cứu bài báo