Mô hình dự báo giá cổ phiếu bằng kỹ thuật phân nhóm mờ

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 73-81
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một cách tiếp cận mới về phân tích và dự báo giá chứng khoán bằng các phương pháp phân nhóm mờ. Một số giả thuyết phổ biến đối với thị trường và các nhà đầu tư được nêu làm cơ sở thiết lập một khung phân tích, dự báo giá cổ phiếu, sau đó, các thuật toán phân nhóm mờ được giới thiệu để xác định vị thế tương đối và quan hệ tác động trong (nội bộ) của các cổ phiếu. Nghiên cứu cũng đề xuất sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để xác đinh trọng số mờ cho các chỉ tiêu tài chính và cuối cùng, các cổ phiếu một nhóm ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam được lựa chọn để chứng minh những điểm chính của nghiên cứu này. Kết quả của nghiên cứu hữu ích cho các nghiên cứu sâu hơn về cách thức phân tích đầu tư và ra quyết định trong thực tế.
Từ khóa: Cổ phiếu, giá trị cổ phiếu, chỉ số tài chính, hiệu ứng tương tác, phân lớp tiếp cận mờ
Tra cứu bài báo