Nghiên cứu hội tụ hiệu quả kỹ thuật cấp tỉnh ở Việt Nam bằng kinh tế lượng không gian

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 2-10
Tóm tắt: Phương pháp hai giai đoạn được đưa ra để ước lượng hội tụ hiệu quả dựa theo hồi quy số liệu mảng không gian cho khu vực công nghiệp của 60 tỉnh Việt Nam trong giai đoạn 2001 -2011. Trong giai đoạn đầu tiên sử dụng hai mô hình BCC (Banker, Charnes, Cooper) định hướng đầu vào và SCI (Slacks-Based Measure, CCR, Input) với hiệu quả thay đổi theo quy mô để ước lượng hiệu quả kỹ thuật. Trong giai đoạn thứ hai, sử dụng kinh tế lượng không gian để kiểm định sự hội tụ hiệu quả cho khu vực công nghiệp của Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng mô hình số liệu mảng tác động cố định, mô hình số liệu mảng durbin không gian tác động cố định, đều cho kết quả hội tụ. Điều này chỉ ra rằng trong giai đoạn từ 2001 - 2011 khu vực công nghiệp của các tỉnh Việt Nam là một quá trình hội tụ, tuy nhiên tốc độ hội tụ của mô hình SCI thấp hơn so với BCC.
Từ khóa: DEA, BCC, SCI, mô hình số liệu mảng durbin không gian, mô hình số liệu mảng trễ không gian
Tra cứu bài báo