Phân tích yếu tố tác động tới kết quả học tập môn toán của sinh viên trường đại học Kinh tế quốc dân

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 127-136
Tóm tắt: Nghiên cứu này áp dụng mô hình hồi quy logistic thứ bậc nhằm xác định một số yếu tố tác động đến kết quả học tập các môn Toán cho các nhà kinh tế 1 (Toán 1) và Toán cho các nhà kinh tế 2 (Toán 2) của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên. Nghiên cứu cho thấy yếu tố tính hấp dẫn của môn học, thời lượng tự học của sinh viên tác động đáng kể đến kết quả học tập môn Toán 1. Việc xét tuyển theo các khối khác nhau, hay sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau không ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Toán 1 nhưng có ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Toán 2. Ngoài ra, các yếu tố: hàm lượng kiến thức mới, mức độ yêu cầu, thời lượng tự học, phương pháp giảng dạy của giảng viên có tác động đáng kể đến kết quả học tập môn Toán 2 của sinh viên.
Từ khóa: Kết quả học tập, môn toán cho các nhà kinh tế, mô hình hồi quy logistic thứ bậc
Tra cứu bài báo