Sử dụng phương pháp DID đánh giá tác động của chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 110-117
Tóm tắt: Kể từ sau đổi mới đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã đầu tư nhiều chương trình, chính sách có nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng vào phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực làm thay đổi toàn diện hạ tầng kinh tế, xã hội ở các vùng này. Tuy nhiên trên thực tế chúng ta vẫn chưa biết được cụ thể mức độ ảnh hưởng của các chương trình đó đến thu nhập của hộ nghèo là bao nhiêu. Bài viết sử dụng phương pháp DID (difference in difference) với bộ dữ liệu điều tra Chương trình 135 để ước lượng tác động của chương trình giảm nghèo đến thu nhập của hộ gia đình người DTTS.
Từ khóa: Mô hình DID; đánh giá tác động; chính sách giảm nghèo.
Tra cứu bài báo