Tác động của tỷ giá đến nhập khẩu một số mặt hàng chủ chốt từ Trung Quốc vào Việt Nam

Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 11-19
Tóm tắt: Việt Nam nhập siêu ngày càng lớn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc trong 10 năm gần đây. Trong bối cảnh đó, có nhiều tranh luận khác nhau về ảnh hưởng và vai trò của tỷ giá đến thương mại giữa hai nước. Sử dụng mô hình ARDL, nghiên cứu này xem xét tác động của tỷ giá VND/CNY đến giá trị nhập khẩu của 31 nhóm hàng hóa (chiếm 95% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc). Kết quả cho thấy chỉ có 14 ngành (chiếm 23% kim ngạch nhập khẩu) có giá trị nhập khẩu co dãn trong dài hạn với tỷ giá và phần lớn là co dãn âm, hàm ý sự mất giá của VND so với CNY sẽ làm giảm nhập khẩu trong các ngành này. Nói cách khác, công cụ tỷ giá không phát huy được nhiều tác dụng trong việc kiềm chế nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là đối với nhóm hàng hóa trung gian. Đây là một chỉ báo đáng chú ý trên phương diện hiệu quả phối hợp giữa điều hành chính sách tiền tệ và chính sách thương mại của Việt Nam.
Từ khóa: Tỷ giá, Cán cân vãng lai, nhập khẩu, xuất khẩu, Việt Nam, Trung Quốc
Tra cứu bài báo