Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức quản lý tới lợi nhuận tại các công ty lâm nghiệp phía Bắc Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 113-121
Tóm tắt:
Lợi nhuận đạt được của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, trong đó có một nhân tố không thể thiếu đó là cơ cấu tổ chức quản lý. Cơ cấu tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp có thể được đo lường bởi 3 biến chính: tính chính thức, tính tập trung, tính phức tạp. Bài viết này giới thiệu tóm tắt cơ sở lý thuyết và xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố cơ cấu tổ chức quản lý đến lợi nhuận đạt được của các công ty lâm nghiệp phía Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cơ cấu tổ chức quản lý có ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận. Một doanh nghiệp sẽ đạt lợi nhuận cao khi có tính chính thức cao, tính tập trung cao, ít phòng ban và nhiều cấp quản trị.
Từ khóa: Cơ cấu tổ chức quản lý, hiệu quả kinh doanh, công ty lâm nghiệp.
Tra cứu bài báo