Ảnh hưởng của kỳ vọng lạm phát, tỷ giá và cung tiền đến lãi suất ở Việt Nam từ mô hình hiệu ứng FISHER

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 10-17
Tóm tắt: Lãi suất là một trong những biến số kinh tế quan trọng và là một trong những công cụ chủ yếu của ngân hàng trung ương. Bài viết tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của kỳ vọng lạm phát, tỷ giá và cung tiền đối với lãi suất ở Việt Nam dựa trên giả thiết hiệu ứng Fisher. Kết quả cuối cùng cho thấy, lạm phát có ảnh hưởng lớn nhất đến lãi suất, tiếp đó là tỷ giá, trong khi đó, cung tiền có tác động trái chiều thấp đối với lãi suất. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết nêu các hàm ý chính sách tiền tệ đối với Việt Nam.
Từ khóa: Hiệu ứng Fisher, lãi suất Việt Nam, kỳ vọng lạm phát, tỷ giá và cung tiền.
Tra cứu bài báo