Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp niêm yết trên Hose

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 75-83
Tóm tắt:
Quản trị vốn lưu động đóng vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, bởi lẽ nó giúp đảm bảo lượng vốn nhàn rỗi được đầu tư một cách có hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị vốn lưu động của các doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 236 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011 - 2015. Kết quả cho thấy quy mô công ty và mức độ đầu tư cho tài sản cố định có mối quan hệ ngược chiều với hiệu quả quản trị vốn lưu động (được đo bằng chu kỳ chuyển hóa tiền mặt). Ngược lại, tỷ suất sinh lời, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và cơ hội tăng trưởng của doanh nghiệp có tác động thuận chiều. Kết quả đối với các nhân tố đòn bẩy tài chính và GDP không có ý nghĩa về mặt thống kê.
Từ khóa: Quản trị vốn lưu động, khả năng sinh lời, quy mô công ty, đòn bẩy tài chính, tài sản cố định, dòng tiền hoạt động, cơ hội tăng trưởng.
Tra cứu bài báo