Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế và bài học cho Hà Tĩnh

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 147-153
Tóm tắt:
Bài viết này tổng hợp một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Thông qua quá trình phân tích và đánh giá kinh nghiệm từ các quốc gia, vùng lãnh thổ và địa phương khác nhau, bài viết rút ra một số kinh nghiệm và bài học cho việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế Hà Tĩnh trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu không chỉ làm tiền đề cho các nhà nghiên cứu mà còn giúp ích cho tỉnh Hà Tĩnh vận dụng các kinh nghiệm thực tiễn vào xây dựng các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng bền vững trong thời gian tới.
Từ khóa: FDI, kinh nghiệm, khu công nghiệp, khu kinh tế, Hà Tĩnh.
Tra cứu bài báo