Mối quan hệ giữa tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 2-9
Tóm tắt:
Trong phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế tổng hợp có kèm theo sự chuyển dịch cơ cấu trong ba ngành chính của nền kinh tế. Tuy nhiên, câu hỏi liệu tăng trưởng kinh tế gây ra sự thay đổi cơ cấu hay thay đổi trong cơ cấu kinh tế gây ra tăng trưởng chung vẫn còn có những ý kiến trái ngược nhau. Để làm sáng tỏ thêm về câu hỏi này, bài viết xem xét một thử nghiệm quan hệ nhân quả Granger từ ước lượng mô hình VAR với các biến tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành ở Việt Nam trong giai đoạn 1986 - 2015. Thước đo chuyển dịch cơ cấu kinh tế được tính bằng 4 cách khác nhau nhưng các kết quả thu được là tương đồng giữa các cách tính. Đó là chỉ tồn tại quan hệ nhân quả từ tăng trưởng kinh tế đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Từ khóa: Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu, mô hình VAR.
Tra cứu bài báo