Một số yếu tố ảnh hưởng tới sức mạnh thương hiệu nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 41-50
Tóm tắt:
Nghiên cứu này xem xét sự ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc về môi trường làm việc và cá nhân nhân viên ngân hàng ảnh hưởng tới sức mạnh thương hiệu nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp phỏng vấn nhóm tập trung, phỏng vấn cá nhân chuyên sâu và phương pháp điều tra khảo sát bằng bảng hỏi hơn 500 nhân viên và nhà quản lý của 16 ngân hàng tại Hà Nội trên nền tảng sử dụng mô hình của King & Grace (2012). Kết quả cho thấy trong lĩnh vực ngân hàng thương mại Việt Nam, các yếu tố môi trường làm việc rất quan trọng trong việc hình thành thái độ và hành vi tích cực của nhân viên hướng tới thương hiệu ngân hàng mình đồng thời nhận thức của cá nhân nhân viên về sự phù hợp giữa nhu cầu của họ trong công việc và sự đáp ứng của ngân hàng ảnh hưởng rất lớn tới sức mạnh thương hiệu ngân hàng trong tâm trí nhân viên.
Từ khóa: Cam kết với thương hiệu, hành động hướng tới thương hiệu, ngân hàng thương mại, sức mạnh thương hiệu bên trong.
Tra cứu bài báo