Mức độ tích hợp ứng dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 66-74
Tóm tắt:
Kinh doanh toàn cầu mang lại cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ nói riêng nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức. Các doanh nghiệp cần phải tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm tạo sự nhanh nhẹn, linh hoạt trong quản lý và kinh doanh. Bài báo nhằm điều tra thực trạng ứng dụng các hệ thống thông tin hỗ trợ các bài toán quản lý và mức độ tích hợp giữa chúng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất giải pháp tích hợp ứng dụng phù hợp cho khối doanh nghiệp này. Nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà quản lý hiểu được vấn đề của tích hợp ứng dụng, sự cần thiết của tích hợp ứng dụng và hướng tới giải pháp khả thi nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Nghiên cứu được tiến hành thông qua việc xem xét tổng quan các tài liệu, sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích các dữ liệu thứ cấp và dữ liệu điều tra trực tiếp bằng bảng hỏi.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Kiến trúc hướng dịch vụ, Tích hợp ứng dụng.
Tra cứu bài báo