Nghiên cứu ảnh hưởng của mô hình quản trị công ty đến mức phí kiểm toán tại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 51-58
Tóm tắt:
Tác giả đã sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội để nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm mô hình quản trị công ty đến mức phí kiểm toán báo cáo tài chính. Mẫu nghiên cứu gồm 76 doanh nghiệp niêm yết, từ năm 2013 đến năm 2015, với tổng cộng 228 quan sát. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy không phải tất cả các yếu tố phản ánh đặc điểm của mô hình quản trị công ty đều có tác động tới mức phí kiểm toán. Các yếu tố có tác động thuận chiều gồm có: Quy mô của Hội đồng quản trị, Tần suất họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành, Sở hữu của nhà nước trong doanh nghiệp và Tần suất họp Ban kiểm soát. Trong khi đó tỷ lệ phần trăm cổ phiếu sở hữu bởi cổ đông lớn nhất lại có ảnh hưởng ngược chiều tới giá phí kiểm toán báo cáo tài chính. Từ đó tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao mức độ phù hợp trong việc xác định mức phí kiểm toán.
Từ khóa: Doanh nghiệp niêm yết, Phí kiểm toán, Quản trị công ty, Việt Nam.
Tra cứu bài báo