Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng áp dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động (ABC) trong các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 94-103
Tóm tắt:
Được định nghĩa như một phương pháp đo lường chi phí và hiệu suất hoạt động phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Costing- ABC), đã trở thành một công cụ hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong công tác quả trị chi phí. Khắc phục những nhược điểm của phương pháp kế toán truyền thống, phương pháp ABC từ khi ra đời đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và được áp dụng nhiều ở các nước phát triển trong các lĩnh vực như dược phẩm, may mặc, ngân hàng. Tuy nhiên tại Việt Nam phương pháp ABC vẫn còn rất mới và chưa được áp dụng rộng rãi. Bài viết sẽ đi phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng phương pháp ABC trong các doanh nghiệp thông qua việc điều tra các công ty Dược Phẩm tại Việt Nam. Từ đó đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tăng tỷ lệ áp dụng phương pháp kế toán ABC hơn nữa.
Từ khóa: Kế toán ABC, kế toán truyền thống (TSC), kế toán quản trị, trung tâm chi phí.
Tra cứu bài báo