Phân tích hành vi chiến lược của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam trên thị trường quốc tế

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 104-112
Tóm tắt:
Sự gia tăng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đã ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu Việt Nam. Áp dụng mô hình chiến lược xuất khẩu của Henson & Jaffee (2006), tác giả đã khảo sát 41 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra ở 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp. Nghiên cứu cho thấy phần lớn các doanh nghiệp sẵn sàng chiến lược thích ứng với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm từ thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên, thực hiện chiến lược có sự khác nhau: 81,6% doanh nghiệp thực hiện chiến lược phản ứng lại và tấn công hoặc phản ứng lại và phòng ngự, 18,4% thực hiện chiến lược chủ động và tấn công. Trên cơ sở đó, tác giả khuyến nghị hai định hướng chiến lược cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra Việt Nam: Một là, phân đoạn thị trường theo mức độ khắt khe của các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Hai là, hình thành lợi thế cạnh tranh bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn hướng đến khác biệt hóa sản phẩm.
Từ khóa: Cá tra, chiến lược xuất khẩu, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Tra cứu bài báo