Phân tích tác động của cổ phần hóa đến khả năng sinh lợi của doanh thu trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 33-40
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời trên doanh thu trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã cổ phần hóa. Dữ liệu được thu thập và tính toán từ báo cáo tài chính (BCTC) của 140 doanh nghiệp cổ phần ra đời từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tác giả thực hiện các thống kê để kiểm định mô hình đã xây dựng dựa trên tổng quan nghiên cứu. Kết quả cho thấy, tốc độ tăng trưởng doanh thu, quy mô của doanh nghiệp, rủi ro tài chính tác động tích cực đến khả năng sinh lợi của doanh thu (ROS); tỷ lệ sở hữu của Nhà nước, đòn bẩy tài chính; các doanh nghiệp không thay đổi giám đốc điều hành tác động ngược chiều đến ROS; thời điểm hoạt động trước hay sau cổ phần hóa và các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề nào cũng đều không tạo ra sự khác biệt trong tỷ suất sinh lời từ doanh thu.
Từ khóa: Cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước, tỷ suất sinh lời của doanh thu.
Tra cứu bài báo