Quản lý thị trường vàng Việt Nam từ nghị định 24: Thực tiễn và các khuyến nghị chính sách

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 59-65
Tóm tắt:
Bài viết đã chỉ rõ những động cơ của Ngân hàng nhà nước trong việc đưa ra chính sách quản lý thị trường vàng bằng Nghị định 24/2012/NĐ-CP thông qua việc phân tích 2 giai đoạn cụ thể là: (1) Trước năm 2012 quản lý nhà nước không theo kịp sự phát triển của thị trường và (2) Giai đoạn từ năm 2012 thị trường vàng chịu sự quản lý của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP. Chính sách đã mang lại những hiệu quả tích cực bao gồm: chống vàng hóa nền kinh tế; quản lý chặt chẽ nguồn cung vàng miếng; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân được mua, bán vàng miếng trên thị trường có tổ chức; cân đối cung cầu giúp bình ổn thị trường vàng trong nước, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên cũng có những hạn chế cần khắc phục bao gồm: Cách làm mang tính chất hành chính chỉ mang tính chất tạm thời, tạo sân chơi thiếu bình đẳng cho doanh nghiệp. Một số khuyến nghị được đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức và quản lý thị trường vàng tại Việt Nam trong thời gian tới
Từ khóa: Thị trường vàng, Nghị định 24, quản lý, chính sách.
Tra cứu bài báo