Thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 154-160
Tóm tắt:
Bài viết nghiên cứu về thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả phân tích cho thấy việc thực hiện chính sách này hiện còn những bất cập về mức hỗ trợ và sự đảm bảo công bằng cho các đối tượng nông dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố hiện nay. Từ đó, bài viết đề xuất những năm tới, để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với nông dân tham gia bảo hiểm y tế cần nâng mức hỗ trợ tham gia cụ thể đối với các hộ thuộc nhóm cận nghèo, hộ thuộc nhóm có mức sống trung bình cũng như với các hộ nông dân khác không thuộc các đối tượng trên khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; tiếp tục cải cách chính sách bảo hiểm y tế theo hướng công bằng và thống nhất mức chi trả, trợ cấp bảo hiểm y tế cho tất cả các đối tượng như nhau; đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực tài chính từ xã hội để hỗ trợ cho các hộ nông dân khó khăn trong tham gia bảo hiểm y tế.
Từ khóa: Chính sách hỗ trợ; nông dân; tham gia bảo hiểm y tế; Hà Nội.
Tra cứu bài báo