Ứng dụng Togaf trong xây dựng kiến trúc tổng thể cho hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 84-93
Tóm tắt:
Hệ thống quản lý tri thức không chỉ tạo ra một môi trường cho phép chia sẻ, chuyển giao tri thức mà còn hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các nguồn lực khác để phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững theo thời gian. Trong thực tế triển khai, doanh nghiệp rất cần khung kiến trúc tổng thể để nhìn nhận và đánh giá thấu đáo hệ thống quản lý tri thức tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào thực sự giải quyết được vấn đề này. Do đó, nghiên cứu này phân tích, đánh giá các khung kiến trúc phổ biến và lựa chọn TOGAF là khung kiến trúc phù hợp để áp dụng cho hệ thống quản lý tri thức vừa và nhỏ tại Việt Nam. Kết quả đã đưa ra chi tiết các thành phần của kiến trúc tổng thể: kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng và kiến trúc công nghệ.
Từ khóa: Kiến trúc tổng thể, khung kiến trúc, TOGAF, hệ thống quản lý tri thức, tri thức.
Tra cứu bài báo