Vai trò hộ gia đình đối với tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 132-138
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các nhân tố thuộc về hộ gia đình có ảnh hưởng đến khả năng tự tạo việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 675 lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (lựa chọn 4 huyện đại diện cho các vùng địa lý của khu vực nghiên cứu). Thông tin thu thập được kiểm định thông qua mô hình Binary Logistic. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố thuộc về hộ gia đình có ảnh hưởng lớn đến tự tạo việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm: (1) Sự hỗ trợ của hàng xóm, (2) Sử dụng vốn vay của họ hàng, (3) Vốn của bạn bè trong xã, (4) Gia đình có đất đai nhà xưởng và (5) Ảnh hưởng của bạn bè. Nghiên cứu mong muốn sẽ góp phần tích cực vào việc thay đổi nhận thức gia đình đối với khả năng tự tạo việc làm của lao động nông thôn.
Từ khóa: Hộ gia đình, Tự tạo việc làm, Lao động nông thôn.
Tra cứu bài báo