Kiểm định chất lượng trong chương trình liên kết đào tạo quốc tế

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 41-48
Tóm tắt: Chất lượng giáo dục đang là vấn đề được xã hội quan tâm hàng đầu khi giáo dục đại học Việt Nam đang trong giai đoạn thay đổi, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Với xu thế quốc tế hóa và toàn cầu hóa giáo dục hiện  nay, chất lượng các chương trình quốc tế lại càng được đặc biệt quan tâm dưới góc độ của người học, của phụ huynh, của các nhà tuyển dụng và của toàn xã hội. Kiểm định chất lượng được xem là một giải pháp quản lí nhằm đưa ra những kết quả tin cậy bằng cách kiểm soát quá trình tổ chức giáo dục thông qua những tiêu chuẩn, tiêu chí ở các lĩnh vực của hệ thống giáo dục cũng như của các chương trình đào tạo. Bài viết này tập trung phản ánh vai trò của công tác kiểm định chất lượng tại chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân (chương trình IBD@NEU) thông qua việc đánh giá quy trình kiểm định và kết quả kiểm định qua các năm thực hiện chương trình đồng thời đưa ra một số kiến nghị giúp đảm bảo chất lượng chương trình và kiểm định chất lượng hiệu quả.
Từ khóa: Kiểm định chất lượng, đảm bảo chất lượng, đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài
Tra cứu bài báo