Nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình cử nhân quốc tế tại trường Đại học Kinh tế quốc dân với các ứng dụng công nghệ thông tin Moodle và Turnitin

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 17-24
Tóm tắt: Xuất phát từ các yêu cầu đặc thù của mình, Chương trình Cử nhân Quốc tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chủ động đi tiên phong trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo và quản trị học tập. Trong bài viết này, tác giả làm rõ đặc điểm chung của các hệ thống hỗ trợ này, để thấy được vai trò cũng như tác động của mỗi hệ thống, và nêu đặc điểm cụ thể của ứng dụng Moodle và Turnitin. Các kinh nghiệm cụ thể của quá trình triển khai các ứng dụng này tại Chương trình, các kết quả đạt được, các khó khăn cũng như những đề xuất khắc phục là đóng góp thực tế quan trọng của bài viết.
Từ khóa: EMS, LMS, Moodle, Turnitin, ứng dụng công nghệ thông tin
Tra cứu bài báo