Vai trò của việc hình thành bộ môn tại Viện Đào tạo quốc tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 10-16
Tóm tắt: Vai trò và chức năng, nhiệm vụ của bộ môn trong các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, hay nói cách khác là tại các Khoa, bộ môn có đào tạo ngành/chuyên ngành đã được quy định khá rõ ràng trong các quyết định về tổ chức và quản lý các trường đại học và được công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, việc hình thành bộ môn tại các đơn vị có chức năng chuyên về quản lý đào tạo còn chưa phổ biến và phụ thuộc rất nhiều vào đặc thù của đơn vị đó. Đối với Viện Đào tạo Quốc tế tại Trường đại học Kinh tế quốc dân, cho dù được xếp vào nhóm các đơn vị đào tạo đặc thù của Trường, nhưng hiện tại vẫn chưa hình thành bộ môn trực thuộc Viện. Trải qua 10 năm phát triển, đến nay, có thể nói Viện đã hội tụ những điều kiện chín muồi để hình thành các bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thông qua nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, trong đó có các giảng viên nước ngoài, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu theo hướng hội nhập quốc tế, góp phần cùng Nhà trường hiện thực hóa định hướng là trường đại học nghiên cứu.
Từ khóa: Vai trò của bộ môn, năng lực nghiên cứu, chất lượng đào tạo, cơ cấu tổ chức
Tra cứu bài báo