Vận dụng nguyên tắc quản lý chất lượng toàn diện trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học tại trường Đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 25-32
Tóm tắt: Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management - TQM) là mô hình quản lý đang được áp dụng thành công ở nhiều trường đại học trên thế giới. Vì vậy, vận dụng nguyên tắc TQM trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) là cấp thiết và phù hợp với xu hướng quản lý hiện nay, đòi hỏi chất lượng tổng thể từ đầu vào, quá trình thực hiện và đầu ra. Trong quá trình quản lý, TQM đòi hỏi mỗi thành viên đều có vai trò nhất định trong mọi chu trình với yêu cầu chất lượng cao. Bài viết tập trung phân tích cơ sở lý thuyết, đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất vận dụng nguyên tắc quản lý chất lượng toàn diện TQM trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học ở Trường ĐHKTQD, tiến đến xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn trường.
Từ khóa: Quản lý chất lượng, quản lý chất lượng toàn diện, TQM, liên kết đào tạo, cao học
Tra cứu bài báo