Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng trong hệ thống tài chính Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 56-62
Tóm tắt: Thông tin bất cân xứng là một trong những nguyên nhân lớn gây nên thất bại của cơ chế thị trường, do một bên biết nhiều thông tin hơn bên còn lại và cố ý trục lợi từ lợi thế đó. Hệ thống tài chính luôn chịu tác động bất lợi của thông tin bất cân xứng, và các hệ quả của thông tin bất cân xứng là “lựa chọn bất lợi”, “tâm lý ỷ lại” và “vấn đề người ủy thác- đại diện” làm cho hệ thống này không thể phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả, gây nên tổn thất cho cả nền kinh tế. Do tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng của hệ thống tài chính trong nền kinh tế, cần phải có một cơ chế mạnh hơn, toàn diện hơn hỗ trợ cho nó vận hành theo đúng hướng, hạn chế tối đa ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng - đó chính là sự can thiệp của nhà nước, với hệ thống giám sát, chế tài minh bạch thông tin và các quy định đảm bảo an toàn vĩ mô. Các phần phân tích dưới đây sẽ giúp làm sáng tỏ ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng trong hệ thống tài chính- ngân hàng, những biểu hiện cụ thể tác động tiêu cực của thông tin bất cân xứng ở các nước phát triển và Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý khắc phục cho Việt Nam.
Từ khóa: Thông tin bất cân xứng, hệ thống tài chính, gợi ý chính sách, quy định
Tra cứu bài báo