Các mô hình chiến lược internet marketing và khả năng ứng dụng của doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 94-99
Tóm tắt: So với marketing trong môi trường thực, có thể nói internet marketing không thay đổi về bản chất hay nguyên lý thực hiện, nhưng khác về mặt công cụ và phương thức tiến hành. Thay vì marketing truyền thống cần rất nhiều các phương tiện khác nhau như tạp chí, tờ rơi, thư từ, điện thoại, fax... khiến cho sự phối hợp giữa các bộ phận khó khăn hơn, tốn nhiều thời gian hơn, thì tất cả các hoạt động khác nhau của internet marketing có thể chỉ thực hiện trên môi trường internet, từ nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin về sản phẩm hay dịch vụ, quảng cáo, thu thập ý kiến phản hồi từ phía người tiêu dùng... Mặt khác, trong internet marketing thì khái niệm thị trường được mở rộng thành “Không gian thị trường” (marketplace) thể hiện phạm vị thị trường được mở rộng hơn và có những thay đổi so với môi trường thực. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp Việt Nam cần phải lựa chọn mô hình chiến lược internet marrketing nào cho phù hợp với mục tiêu và khả năng riêng có.
Từ khóa: Internet marketing, thị trường, doanh nghiệp, mô hình chiến lược, thương mại điện tử, hành vi
Tra cứu bài báo