Chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội: Thành tựu và bất cập

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 109-114
Tóm tắt: Bài viết dựa trên kết quả điều tra khảo sát 460 thanh niên về chính sách viêc làm đối vùng thu hồi đất tại bốn huyện thuộc thành phố Hà Nội là Đông Anh, Mê Linh, Thạch Thất và Chương Mỹ. Kết quả cho thấy, thanh niên các huyện bị thu hồi đất được chuyển đổi ngành nghề, chủ yếu là tìm việc làm trong khu vực công nghiệp, từ đó góp phần cải thiện thu nhập và đời sống. Tuy nhiên, chính sách việc làm cho thanh niên vùng có đất bị thu hồi còn nhiều bất cập, nhất là khả năng tiếp cận vốn để chuyển đổi nghề nghiệp, tìm được việc làm thích hợp, tiếp cận đất đai để tự tạo việc làm, khó khả năng cạnh tranh để tiêu thụ sản phẩm cũng như thiếu kiến thực để mở mang các ngành nghề mới.
Từ khóa: Chính sách việc làm; Thanh viên, vùng bị thu hối đất
Tra cứu bài báo