Đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội: Thực trạng và vấn đề

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 49-55
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích tình hình đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Hà Nội những năm 1989-2011  về tình hình vốn đăng ký, vốn thực hiện, số dự án, hình thức đầu tư, kết quả sản xuất kinh doanh, bài viết làm rõ những thành công và những vấn đề bất cập trong việc thực hiện mục tiêu thu hút đầu ĐTNN vào Thành phố Hà Nội trên các khía cạnh như  thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đóng góp nguồn thu cho ngân sách, thu hút vốn, cải tạo công nghệ, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và nâng cao trình độ kỹ thuật cho người lao động và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý.
Từ khóa: Đầu tư nước ngoài, Thành phố Hà Nội
Tra cứu bài báo