Dịch vụ thị trường truyền hình trả tiền của Đài truyền hình Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 82-86
Tóm tắt: Kinh doanh trong lĩnh vực truyền hình hiện đang đem lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Chình vì vậy, ngày càng nhiều đơn vị tham gia vào lĩnh vực truyền hình trả tiền, điều này đã và đang gây ra những áp lực nhất định cho Đài truyền hình Việt Nam trong quá trình tham gia ở thị trường này. Bài viết này, do đó, đi vào phân tích tình hình cung ứng dịch vụ thị trường truyền hình trả tiền của Đài truyền hình Việt Nam từ 1995 đến nay. Phân tích làm rõ những thành tựu, hạn chế khi tham gia vào thị trường này của Đài truyền hình Việt Nam để từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ thị trường truyền hình trả tiền của Đài truyền hình Việt Nam trong những năm sáp tới.
Từ khóa: Dịch vụ thị trường truyền hình trả tiền, khách hàng
Tra cứu bài báo