Giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại Nghệ An đến năm 2020

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 73-81
Tóm tắt: Nghệ An là tỉnh có vị trí quan trọng ở vùng Bắc Trung Bộ, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế trang trại. Trong những năm gần đây, kinh tế trang trại Nghệ An đã có bước phát triển nhanh về số lượng nhưng chưa bền vững. Là một tỉnh nghèo, kinh tế kém phát triển, việc khai thác và sử dụng các nguồn lực hiệu quả để phát triển bền vững kinh tế trang trại ở Nghệ An đang là một thách thức lớn. Điều đó cần một hệ thống giải pháp đồng bộ về kinh tế, xã hội và môi trường. Trên cơ sở đánh giá khái quát thực trạng phát triển kinh tế trang trại Nghệ An, bài viết này tập trung phân tích một số giải pháp chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường để thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Từ khóa: Giải pháp phát triển trang trại, kinh tế trang trại Nghệ An, phát triển bền vững kinh tế trang trại
Tra cứu bài báo