Hiệu quả kỹ thuật trong khu vực công nghiệp chế biến của Việt Nam: Kết quả phân tích từ số liệu tổng điều tra doanh nghiệp 2000- 2006

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 63-72
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng số liệu từ Tổng Điều tra Doanh nghiệp cho giai đoạn 2000-2006 để phân tích hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam sử dụng phương pháp tiếp cận giới hạn ngẫu nhiên. Tác giả đã thực hiện rất nhiều các kiểm định để lựa chọn các giả định phù hợp nhất trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, nếu xét trung bình thì sản lượng thực tế của khu vực công nghiệp Việt Nam chỉ bằng 62% giới hạn khả năng sản xuất với công nghệ hiện có. Điều đó cho thấy rằng, các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam vẫn còn đang lãng phí rất lớn trong sử dụng kết hợp đầu vào và công nghệ. Như vậy, còn có “dư địa” rất lớn để khu vực công nghiệp của Việt Nam nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong điều kiện tăng trưởng tín dụng thấp, vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng suy giảm trong khủng hoảng kinh tế, cải thiện hiệu quả kỹ thuật sẽ là một định hướng quan trọng để thúc đẩy tăng sản lượng công nghiệp, kích thích tăng trưởng kinh tế.
Từ khóa: Khu vực công nghiệp, hiệu quả kỹ thuật, phương pháp tiếp cận giới hạn ngẫu nhiên
Tra cứu bài báo